Al can da Camas

(cronaca di. una curiosa gita invernale in quel di. Camasco)

L'aut d l' riv'mi che, nand cerche pas
ttt sl, cun i sci, si fiocchi d'Camas,
an can da pastor, "tdesch" e nuvll,
cum m'anviar am ven dr bll-bll.

I sun pruv d'ghi: " 'Nte 't vai tapin
cun ttta sta fiocca? V 'ndr, torna c!
"Ma ciell par risposta, cun aria d'sognan,
as mett dar i sci e 'l ven su pian pian.

Sun lassa'lu fe, pensand fra da m:
" Ca'l sia na guida mand dl'A.Pi.Ti ? (*)
An fund i sun sol e 'n po' d'cumpagnia,
sia pra d'un can po' essi gradia ".

Ans 'nduma avanti., cum di amis;
s'im ferm ciel as ferma, s'igh parl al capiss;
'nt'la fiocca 's rubatta, cuntent cum 'n ratt,
e poi 's mett an posa par fe ghi '1 ritratt.

An sun ad campani, allegru , 'ntun,
al riva fin qui d'an fund la valla.
La fiocca si pianti l' cum 'n puncett.
Ancoo quattru pass...e i. suma 'l Ranghett!

Tac la capella na susta s'impun,
na pitta preghiera e pi an buccun.
Mi e 'l can, cum bravi cumpagn ad viaggiu,
i fuma a met pancetta e furmaggiu.

Ma quand dla discesa '1 riva 'l mument
e i sci 's preparu a c6ri 'm 'l vent,
al can, par la pressa o pur l'emussiun...
am passa fra i gambi, 'm fa fe 'n rubatun !

Slung gi 'nt'la fiocca, igh dich ci chi pens:
"Sun d'ti '1 disne e cust l''l cumpens?"
Ma 'm varda cun ggi 'nsi pin ad tristessa
ca'm passa '1 nervos e 'gh... fach na caressa.

E 'ntant chi m'ardriss la giacca e '1 cappell
Am passa 'nt'la testa 'n pensier barisl:
"L pias ca't pi veighi ne spass cun an can
mia sempri t'lu provi ansemma 'n cristian..."


(*) A.P.T. = Azienda Promozione Turistica

GIORS
Giorgio Salina
(Varallo)