Àl premiu

Un sant al riva an tèra da 'na stèla
e ag disa cun 'na dona: "Mì son gnù,
mandà, par deti un premiu, Virginèla,
par la tò unistà, la tò virtù!..."

Cola, an ginocc: Uh, quant disturb par mì !…"
E '1 sant: "Gnenti disturb!... Gh'ò facultà
da deti al premiu cha t'am ciami tì!..."
"Dabon?... Vuris avei l'ubiquità!… " .

A1 sant ag varda dos, un po' ad travèrs:
"Ah, sì?... Dès t'ei da dimlu, i son curius:
parchè l'ubiquità, s'l'è not 'na schèrs?..."
"Par nota trabulée: gh'ò dui murus..."

Demucrassia cilesta

I van al Santuariu tuti dovi:
"Demi un mes ad bel temp, chi vandimioma…"
Jun-a la prega, al cör pin da speransa

La prega, l'outa: "Par pasì, fè piovi
Chi vend umbrèli!…" "E nui chi cuntantoma?…"
Al ciama un sant; e un out: "La magiuransa…"

La Mural

"L'è vei, tuta l'istà son facc fadiga
però 'st'invèrn…" la disa una furmiga
"… la patis not la fam 'm'è tì, Cicala!…"
…L'è passà 'na galin-a e l'è bicala.

Gottardo Mostini
(Romagnano Sesia)