Quand ca ieru


Quand ca jera 'nc gugnin
la bundansa l'ra 'd c.
L'era 'd moda Valentin:
braghi crti invern - ist
e sal dar l'espusisiun
d'ogni sorta ad rapussun.

L'ra 'nc pss che 'n seugn
quand par streina a riveva
'n para 'd soculi ad leugn.
E la Mama am dijeva:
strasij nutt (an po' sutt vs).
Sadan ad vai dascs.

Passu j'agn e 'l temp al vola.
L' crass al neust gugnin,
l' riv ai temp dla scola
cun guleut e scussalin.
Sansa fe tanti rateli
l' stacassi dal pateli.

Al maestru l'ra v'un
da la prima fin la quinta
e al gheva par ugnun
sempri la sua giusta spinta.
E se 'l gugnin gheva baseugn
la " bacheutta" l'ra 'n susteugn.


Fo dla scola, dricc a c.
Par marenda barguleutti
e 'n po' 'd lacc peina scaud.
E, si ghru, dui feutti
da pulenta beli spra
cuntra 'l mal dla fanira.

Cun an bucca 'nc 'l bucun
via da corsa a fe fitness
cun a spala al rasun:
prupiu cume i fan adess:
trekkin-- spinning e gi da l:
una nova tcc i d

Creuss anc al neust gugnin
a Varal al v stdie;
e anveci dal pullmin
'gh tucca meutsi pedale.
Cun al bell, na tarlandina;
sa piuveva, la mantlina.

'Nt vacansi a dl'ist
sramsc-cjeva 'n quaich lireutta.
e sal fen peina muggj
i giughevu fessi gheutta.
Risultatu; a la fin
an gratevu i gadulin…

Strai e piassi dal pais
jeru ttti caratai
e bastevu quat amis
par fe 'n sma quat balai.
Sut al ciel lsent da steli
ttti 'l matti jeru beli.

L'ra vita puss dra
e la droga anloo permessa
l'ra n po' 'd pulenta pra
e lacc-- bur par cri 'n pressa.
E l'effet?.. .Straurdinariu !
..an brsiva 'l tafanariu !

CuI gugnin dess l' crass
e 'l g quasi sessant'agn,
peunni grisi chi van gi
pensa gi al temp dlu scagn,
dal bastun, dla compagnia
sa' l Padrun lu cjama mia.


Vitun.
Primo Vittone
(Locarno)