Scior Duttor: l' pruib?

A taula quan chi mancc ma vegn voia
da suagnmi 'd robbi 'n p piccanti...
mange tant par mange, solita noia
anca se la fam sa fa avanti,
nen chi pretenda robbi prelibai
la bucca ciu c'agh pias l'arfda mai.

Magari s'as cumbina 'n cumpagnia
da fe la bagna cauda par pitansa
l' pruib? Mange ciu ca ma smia
puce fin alla fin cum' d'sansa?
Gste cul prufmin d'anciui e ai
cal dra 'nca doi d e '1 fa da sprai…

L' pruib? 'n bicer da bun barbera
fe '1 biss e '1 triss par disbruie '1 sifun
si sent munte 'l caudani sla cera
e '1 gargavel fe gheutta sal magun?
Cun iggii urientai vrs i n'aut Munt
se 'l taulu da quadr l' gn riunt...

Ormai sun al traguart: ltima tappa
a manca 'ncoo quaicos doc... e saur...
an toc da gurgunzola 'd cul ca scappa
sun d'arfdlu? L' nen cl' pruib!
Scior Duttor cam diga: sun mangi trpp?
I stant an p ste 'n pei. . .Sun na foo gpp?


Fuleutt
Marco Ghelma
(Cravagliana)