Veggi storji


"Cnta s quaicos d'alegru"
d'an Civareu im mandu d,
l guaio l' che mi d'alegru
i seu propiu nutt que di
salvuch quai veggia diccia
gi magari staccia scriccia

As pudria 'n po pruve
na quaich storia d'iemigrant
o 'd chi gniva visite
la nosta Italia ogni tant
ma che peui antal parle
is capivu mia tant

cume cull Franceson
che par visite Milan
l n s ancima al Dom
e 'l fachin, valis an man,
sent di "trejol trejol"
al valis l'ha tracc' gi l

Cull milanes anveci
che ne a Paris l' vurs
e na sei al suvi "feci"
'l seva pi nte lasse gi
l scundssi n po l'umbria
par pudei svaresi via

ma ntu culla 'n pulissiott
as meutt brage "Parbleu"
mentre l'aut gi l da sott
al dis "No, l minga bleu"
e l frances "C'est pas permis"
"So anche mi che l' minga per l
ma se l veul rest servi...."
Al gh puei an Valsesian
ch'al ven c dopu tent agn
a lu'ncuntra 'n seu paisan
"Ciau, t'ei riv?" "Oui, avec la femme
e la petite" "Oh povru ti!
par fe fam t pudevi ste qui..."

E 'l fumbri a la stassiun
ch'i spacievu l seu Barbis
cun civera o cun rasun
par purteghi la valis
discutevu dl'impurtansa
ca p veighi la distansa

"Al m l ven da culli Franci"
"Oh, l m l ven da culli Bielli !"
e ntant tra culli cianci,
i ciarchevu 'd fessi belli
par cul'ora tant sugna
dal seu om essi basa

L'ha pruv na delsiun
da sti fumbri 'nveci na
dal seu om che da Liun
l' riv al ciar dla lna
"A l' steuff, clu lassa ste
l' gnanch bun pi da base"

"Dopu tanta astinensa
supurta cun grand unor
dss ma scappa la passiensa
e i veui fe an p l'amor
ma l m om l' sempri stracch
povra mi que cl chi facch !"

Ntal fratemp anca la crava
la vureva ne dal bcc'
e la fumbra l'ha manala
ma anca 'l bucc' l'era an po'ccc'
e par fe al seu duver
l'ghera gnent da neghi 'nver

Culla fumbra vist auss
ciappa 'i trent e gi trentai
n cima l bcc' tutt rafat
e cun braggi spiritai
"Brutt plandrun d'un brutt plandrun
t veni anca ti da Liun ?"

Custi qui jin storji veggi
per l mund al cambia mai
anc dess a tucca leggi
certi robi che i giurnai
fan passe par nuvit
virt e vissji d tant temp fa....

Resti
Aristide Pitto
(Locarno)